Parish
05/01/2017

ParishParapijos klebonas
  - Bulletin - Gallery

Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika

pranciskonaiToronto pranciškonų Prisikėlimo parapija jau 60 metų tarnauja Toronto lietuvių bendruomenei teikdama sakramentus, priglausdama įvairias lietuviškas organizacijas bei klubus, vystydama tautinę ir religinę veiklą.

Parapijai patarnauja visa eilė kunigų:
Br. Kun. Jonas Šileika, OFM;
Br. Kun. Kazimieras - Aurelijus Kasparavičius, OFM;
T. Augustinas Simanavičius, OFM;
Prel. Edmundas Putrimas;
Kun. Kazimieras Kaknevičius;

Mums patarnauja - Nuolatinis Diakonas dr. Kazimieras Ambrozaitis
Visi čia laukiami ir priimami. Ateik ir tu...

Bendruomenės istorija

Toronto lietuvių ir Tėvų Pranciškonų dėka Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d.
Nuo pat savo įsikūrimo pradžios Pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuviams visuose jų dvasiniuose ir kultūriniuose reikaluose. Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo ant College gatvės, į dabartinius mamus parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

Kiekvienas esate čia laukiamas. Parapija siūlo ne tik religinius patarnavimus, bet ir galimybę įsijungti į kultūrines bei sportines organizacijas ir klubus. Po parapijos stogu glaudžiasi ir Kanados Lietuvių bendruomenės bei lietuviško bankelio patalpos. Parapijos salė puiki vieta sportui bei šventėms.

Share us on facebook!