Share us on facebook!

ŽINIARAŠČIAI

Prisikėlimo parapija - Bulletin - Gallery

T. Jonas-Jurgis ŠileikaParapijos klebonas
Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika

pranciskonaiToronto pranciškonų Prisikėlimo parapija jau 65 metus tarnauja Toronto lietuvių bendruomenei teikdama sakramentus, priglausdama įvairias lietuviškas organizacijas bei klubus, vystydama tautinę ir religinę veiklą.

Parapijai patarnauja visa eilė kunigų:
Br. Kun. Jonas Šileika, OFM;
Br. Kun. Kazimieras - Aurelijus Kasparavičius, OFM;
T. Augustinas Simanavičius, OFM;
Prel. Edmundas Putrimas;
Kun. Kazimieras Kaknevičius;

Mums patarnauja - Nuolatinis Diakonas dr. Kazimieras Ambrozaitis
Visi čia laukiami ir priimami. Ateik ir tu...

Bendruomenės istorija

Toronto lietuvių ir Tėvų Pranciškonų dėka Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d.
Nuo pat savo įsikūrimo pradžios Pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuviams visuose jų dvasiniuose ir kultūriniuose reikaluose. Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo ant College gatvės, į dabartinius mamus parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

Kiekvienas esate čia laukiamas. Parapija siūlo ne tik religinius patarnavimus, bet ir galimybę įsijungti į kultūrines bei sportines organizacijas ir klubus. Po parapijos stogu glaudžiasi ir Kanados Lietuvių bendruomenės bei lietuviško bankelio patalpos. Parapijos salė puiki vieta sportui bei šventėms.

ŠV.MIŠIŲ LAIKAS

 

Šventų mišių laikas – Prisikėlimo parapija


Kasdien

  • 7:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba

Šeštadieniais

  • 9:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba
  • 5:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba "Vilnius Manor"

Sekmadieniais

  • 9:00 v.r. - Šv. Mišios anglų kalba
  • 11:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba

Privalomų švenčių dienomis

Parapijos salės nuoma


Parapijos sales nuoma

Parapijos sales nuoma - scena

We have two halls accommodating : 350 and 100 people capacity.
There is fully equipped kitchen.

For more information and to make reservations please contact us:
prisikelimo.parapija@gmail.com
resparish@prisikelimas.ca
1 (416) 533 0621
1 (416) 533 7247 fax

NUORODOS


KONTAKTAI

Kontaktai – Toronto, ON

Mūsų adresas
Prisikėlimo parapija (Resurrection Parish)
1 Resurrection Rd, Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: resparish@prisikelimas.ca

Parapijos Klebonas
Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika, OFM

Raštinė
Raštinės darbo laikas: 9:00 v.r. - 4:00 v.p.p. nuo pirmadienio iki penktadienio.
Raštinės administracija
Gitana
Tel: 1 (416) 533 0621  Fax: 1 (416) 533 7247

Muzikos vadovė
Dalia Viskontas

Tinklalapio ruošėjas
Petras Urbonavičius

PLEASE NOTE: to send this message You must complete all fields.

SHARE THIS PAGE!